Obsługa Administracyjno - Eksploatacyjna

 • Przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
 • Przygotowanie i przedstawianie projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt do tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej;
 • Przygotowanie uchwał Wspólnoty;
 • Przygotowanie regulaminu porządku domowego i regulaminu rozliczania mediów;
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników wraz z weryfikacją stanu prawnego i faktycznego;
 • Sporządzanie oraz przekazywanie do ubezpieczyciela Wspólnoty protokołów szkód w częściach wspólnych oraz w lokalach;
 • Bieżąca obsługa informacyjna użytkowników lokali w sprawach dotyczących części wspólnych jak i dla indywidualnych lokali;
 • Bieżąca obsługa nieruchomości pod względem eksploatacyjnym tj.:
  – Monitorowanie i kontrolowanie umów z dostawcami usług komunalnych i mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości;
  – Nadzór nad należytym utrzymaniem porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz działki, chodnika wzdłuż budynku i innych terenów, pielęgnacja zieleni w okresie letnim oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych w okresie letnim;
  – Nadzór nad wywozem odpadów komunalnych oraz przedmiotów wielkogabarytowych;